Văn bản mới cập nhập
Nghị định số: 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Ngày có hiệu lực: ngày 31 tháng 01 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Thương mại điện tử Hàng lậu, hàng cấm, hàng giả Rượu, thuốc lá
Nghị định số: 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2022
Thuộc chuyên mục: An toàn thực phẩm Y tế, mỹ phẩm, dược
Nghị định số: 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Xử lý vi phạm hành chính
Thông tư số: 22/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 02 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Quy định ngành
Thông tư số: 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản
Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 02 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Quy định ngành
Nghị định số: 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 6 năm 2017
Thuộc chuyên mục: Đo lường, chất lượng
Nghị định số: 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Ngày có hiệu lực: ngày 02 tháng 01 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Khí, xăng dầu
Văn bản được quan tâm
Nghị định số: 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Thương mại điện tử
Thông tư số: 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản
Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 02 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Quy định ngành
Nghị định số: 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Ngày có hiệu lực: ngày 31 tháng 01 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Thương mại điện tử Hàng lậu, hàng cấm, hàng giả Rượu, thuốc lá
Nghị định số: 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Thủ tục kinh doanh, đầu tư
Nghị định số: 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Ngày có hiệu lực: ngày 02 tháng 01 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Khí, xăng dầu
Thông tư số: 22/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 02 năm 2022
Thuộc chuyên mục: Quy định ngành
Thông tư số: 18/2018/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Ngày có hiệu lực: ngày 15 tháng 02 năm 2019
Thuộc chuyên mục: Đo lường, chất lượng